تلفن اصلی:
+98 (21) 44986198
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهرداد دهنادی
تلفن‌های دیگر +98 (21) 44981442
فکس +98 (21) 44981443
آدرس پستی

کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج، خیابان 61 (داروپخش)، خیابان مهندس خودکار، روبروی پست برق سارا

تولیدکننده انواع نیهای آشامیدنی و پزشکی به اضافه لوله و پروفیل‌های صنعتی و انواع روش‌ها

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه