تلفن اصلی:
+98 (26) 32800664
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل نیره پیروزبخت
تلفن‌های دیگر 32800664
فکس 32800664
آدرس پستی

شهر صنعتی ، میدان استاندارد ،سازمان ملی استاندارد ایران ،واحد کتابخانهالا

کد پستی 3174734563
پست الکترونیک [email protected]

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه