تلفن اصلی:
+98 (611) 5527702
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل منوچهر کلانتری هرمزی
تلفن‌های دیگر 5527702 / 5511727
فکس 5527702 / 5511727
آدرس پستی

خیابان‌ امام، روبروی راه‌بند، نبش‌ اتوبان‌ 38 متری

کلید واژه‌ها  

تهیه‌ و توزیع‌ ملزومات‌ پیش‌ از چاپ، چاپ‌ و پس‌ از چاپ‌

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه