تلفن اصلی:
+98 (21) 33557862
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل قادری
تلفن‌های دیگر 33557862 / 33139841
فکس 33557862 / 33139841
آدرس پستی

خیابان مصطفی خمینی، چهارراه سیروس، کوچه تکیه پلاک 11

ساخت قالبهای تیغ برش

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه