تلفن اصلی:
+98 (311) 5557750
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رضا اصلاح
تلفن‌های دیگر 5557750
فکس 5557750
آدرس پستی

خیابان پروین، خیابان عطار نیشابوری، تقاطع سوم

کلید واژه‌ها  

پرس ضایعات کارتن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه