تلفن اصلی:
+98 (21) 22090020
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل نظامی
تلفن‌های دیگر 22090020 / 22352965
فکس 22090020 / 22352965
آدرس پستی

میدان سعادت آباد، خیابان سرو شرقی، پلاک47

تولید پاکت

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه