تلفن اصلی:
+98 (382) 4642122
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 4642122
فکس 4642122
آدرس پستی

خیابان شهید بهشتی

تولید کارتن 3لاو 5 لا،لمینت و دایکات

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه