تلفن اصلی:
+98 (41) 37224730
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل بابک داداش زاده
فکس +98 (41) 37224730
آدرس پستی

تبریز - صوفیان نرسیده به شهرک سرمایه گذاری خارجی اول جاده روستای خواجه مرجان سردخانه کولاک

کلید واژه‌ها  

نگهداری کالا

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه