تلفن اصلی:
+98 (21) 33551124
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل احمد زراندوز
تلفن‌های دیگر +98 (21) 33563090
فکس +98 (21) 33131623
آدرس پستی

خیابان وی - پلاک 580- پلاک 580

تهیه و توزیع ظروف آلومینیومی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه