تلفن اصلی:
+98 (912) 2526788
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر +98 (912) 7468250
آدرس پستی

کیلومتر10جاده قم- تهران،شهرک شکوهیه،بلوار دیالمه،کوچه4 پ جی 269

شخص پاسخگو افشار

تولید و بسته بندی مواد غذایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه