تلفن اصلی:
+98 (41) 34200840
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل بهمن یکانی
فکس +98 (41) 34203399
آدرس پستی

خیابان: تبریز، شهرک صنعتی شهید رجائی، خابان 20 متری اول پلاک 143

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.amsazarbaijan.ir/member/members-introduction/item/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C.html

کارتن و لایی تافی


شرکت‌های مشابه