تلفن اصلی:
+98 (51) 35013000
ارسال پیام به شرکت
فکس +98 (51) 35018000
آدرس پستی

انتهاي بلوار وكيل آباد – بلوار نمايشگاه-محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد

برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه