تلفن اصلی:
+98 (41) 36304998 ~ 9
ارسال پیام به شرکت
فکس +98 (41) 36304997
آدرس پستی

کیلومتر 10 جاده تهران ، تبریز

کد پستی 51385-1864
پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.mousavifoodind.com

تولید و بسته انواع مرباجات

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه