تلفن اصلی:
+98 (25) 2933269
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل جواد پورقناد
آدرس پستی

جاده‌ قم‌ باقرآباد خیابان‌ میهن‌ کوچه‌ وطن‌ چسب‌ اکتیو

انواع چسب مایع

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه