تلفن اصلی:
+98 (41) 37275589
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رحیم معصوم زاده

کارتن سازی
تولید انواع کارتن های بسته‏بندی جهت صادرات و داخلی در انواع 3 و 5 لا با چاپ دو رنگ و دستگاههای تمام اتوماتیک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه