تلفن اصلی:
+98 (21) 88482137
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل امیر هادی اقوام بکائی
آدرس پستی

البرز

پست الکترونیک [email protected] kimiya.com
وب سایت www.Tara kimiya.com

تولید نشاسته اکسید ،رزین ورق،رنگ کاغذ،مواد شیمیایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه