تلفن اصلی:
+98 (51) 32220095
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل امیر احد مستشاری
فکس +98 (51) 32236764
آدرس پستی

خراسان رضوی - مشهد - خیابان دکتر چمران - چمران 5 - شماره 103

کد پستی 9137687898
پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.choobinehtoos.com

تولید حلال های اتیل استات و یونیل استات

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه