پخش زنده اخبار و گزارش از بیست و هفتمین نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی تهران

۱۳ تا ۱۶ دی ۱۳۹۹ محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران

تهیه و تولید از چاپی‌پک