تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدرضا منصوری
آدرس پستی

خانی آباد نو، 20 متری میعاد، کوچه 21، پلاک 41

کلید واژه‌ها   

سازنده پرس کارتن، کاغذ و آهن، نورد آهن،دستگاه تولید کاغذ و مقوابازیافت،‌ دستگاههای کارتن سازی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه