تلفن اصلی:
ارسال پیام به شرکت

انواع پاستورایزر، هموژن و مبدلهای حرارتی با ظرفیتهای مختلف بسته‌بندی اتوماتیک پنیر و استریزاتور، اینترمیکس، انواع پمپهای صنایع غذایی و دی اریتور


شرکت‌های مشابه