تلفن اصلی:
2221866
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علیرضا منصوبی
تلفن‌های دیگر 2221866 / 22246822 / 38059
فکس 2221866 / 22246822 / 38059
آدرس پستی

مراغه، جاده خانقاه، شهرک صنعتی خانقاه

کلید واژه‌ها    

مقواسازی و کارتن


شرکت‌های مشابه