تلفن اصلی:
+98 (292) 3323653
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل داوودی
تلفن‌های دیگر 3323653
فکس 3323653
آدرس پستی

کیلومتر20 جاده خاوران، قیام‌دشت، به طرف حصارامیر، اول شهرک انقلاب

کلید واژه‌ها  

ماشین‌ لیمینیت صنعتی125 و یووی سیلندریو چاپ سیدی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه