تلفن اصلی:
+98 (132) 3482117
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل راد
تلفن‌های دیگر 3482117
فکس 3482117
آدرس پستی

شهرک صنعتی شفت،‌سروستان 2،‌شرکت تولیدی دستمال راد حدیث

کلید واژه‌ها   

کارتن سازی و تولید دستمال کاغذی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه