تلفن اصلی:
88104525
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهدی علیزاده برمی
تلفن‌های دیگر 88104525
فکس 88104525
آدرس پستی

میدان آرژانتین،خیابان بخارست ،خیابان 13،پ1 ،واحد2

کارتن و چاپ افست


شرکت‌های مشابه