تلفن اصلی:
ارسال پیام به شرکت

لیتوگرافی، چاپ ،سلفون حرارتی واردات، فروش ،نصب و ره اندازی ،تعمیرات پلیت سترهای حرارتی،هایدلبرگ ،کرئو، کداک،تامین قطعات یدکی و تعویض لیزر هد
پلیت ستر حرارتی کرئو 4/5 ورقی، ایمیج ستر دو ورقی هرکولس، قید کپی،افست دوورقی ،برش دیجیتال،ماشین خط زن دو ورقی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه