تلفن اصلی:
+98 (711) 7742543
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل شاپور یوسفی
تلفن‌های دیگر 7742543
فکس 7742543
آدرس پستی

شهرک صنعتی بزرگ، سلطان آباد، پژوهش شمالی، خیابان256

کلید واژه‌ها   

ساخت ورق وکارتن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه