تلفن اصلی:
#ERROR!
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدحسین قربانی
تلفن‌های دیگر 6293303
فکس 6293303
آدرس پستی

بوئین‌زهرا، شهرک صنعتی آراسنج، سپیده غربی، نبش سروناز

کارتن سازی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه