تلفن اصلی:
+98 (262) 4634274
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علیاصغر آقازاده
تلفن‌های دیگر 4634274 / 4634458
فکس 4634274 / 4634458
آدرس پستی

شهرک بختیار، چهارراه اصلی شهرک، تقاطع خیابان امام به خیابان بهشتی

کد پستی 53981-33351
کلید واژه‌ها   

تولید بسته‌بندی و صادرات (میوه، سبزیجات و صیفیجات)

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه