تلفن اصلی:
ارسال پیام به شرکت

تولیدکننده آمیزه‌های پیشرفته پلیمری شامل انواع مستربچ‌های تقویت کننده ظروف و مواد زیست تخریب‌پذیر برای انواع بسته‌بندی


شرکت‌های مشابه