تلفن اصلی:
+98 (21) 33556924
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل منصور سمیعی
تلفن‌های دیگر 33556924
فکس 33556924
آدرس پستی

پایین تر از چهار راه مولوی، خیابان صاحب جم، بعد از انبار گندم، بنگاه البرز یک

ساخت کارتن و جعبه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه