تلفن اصلی:
+98 (21) 55824634
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد نجفی
فکس +98 (21) 55824634
آدرس پستی

عبدل آباد، 130 متری احسانی، پلاک 77

ساخت کارتن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه