تلفن اصلی:
+98 (131) 6669071
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد تقی قبادی
تلفن‌های دیگر 6669071 / 6661978
فکس 6669071 / 6661978
تلفن کارخانه 2782445 (0182 )
فکس کارخانه 2782631 (0182)
آدرس کارخانه

جاده رشت انزلی، حسن رود، مقابل پادگان

کلید واژه‌ها  

قرقره های چوبی و فلزی مخصوص بسته‌بندی سیم و کابل، پالت و باکس پالت چوبی و فلزی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه