تلفن اصلی:
+98 (31) 35722100
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمود طائف نیا
فکس +98 (31) 35724905
آدرس پستی

اصفهان-اصفهان-نبش سه راهی فرودگاه - جاده نائین

کد پستی 8376100000

انواع مخازن هوایی، زمینی و ایستاده


شرکت‌های مشابه