تلفن اصلی:
+98 (28) 32237077
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر +98 (28) 32237078
فکس +98 (28) 32244130
آدرس پستی

قزوین،شهرصنعتی البرز،فلکه اول خیابان زکریای رازی

موبایل پاسخگو +98 (912) 7809098

تولید و ساخت کلیشه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه