تلفن اصلی:
+98 (21) 88725901
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مرتضی فرهانی
تلفن‌های دیگر 88725901
فکس 88725901
آدرس پستی

خیابان احمد قصیر(بخارست)،‌خیابان شهید احمدیان(خیابان 15)،‌پلاک 18،‌واحد 6

کلید واژه‌ها   

پیگمنت های چاپ حلال در آب،کلیه رنگها و مواد اولیه و کمکی نساجی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه