تلفن اصلی:
+98 (21) 44901256
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدرضا روح‌روان
تلفن‌های دیگر 44901256 / 44905550 / 44901233
فکس 44901256 / 44905550 / 44901233
آدرس پستی

کیلومتر 13 جاده‌ مخصوصکرج، خیابان امید، کوچه‌ چهارم شرقی، پلاک 10

کلید واژه‌ها    

چاپ انواع لفاف‌های بسته‌بندی مواد غذایی و دارویی


شرکت‌های مشابه