تلفن اصلی:
+98 (21) 88607899
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل ابوالفضل روغنی گلپایگانی
فکس +98 (21) 88031914
آدرس پستی

یوسف آباد،نبش خیابان 58،پ422ساختمان نگین واحد4

وب سایت www.skmiran.ir

ساماندهی امور مرتبط با تولید و صادرات

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه