تلفن اصلی:
+98 (341) 2221445
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدرضا موسوی صدر
تلفن‌های دیگر 2221445
فکس 2221445
آدرس پستی

میدان بسیج، خیابان شهید کامیاب، چاپخانه وحدت

اتحادیه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه