تلفن اصلی:
+98 (21) 88090644
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مرتضی عرفانی
تلفن‌های دیگر 88090644 / 88361189
فکس 88090644 / 88361189
کد پستی 1466663311

ساخت و چاپ جعبه های پلاستیک (میوه، لبنیات، صنعتی و …)


شرکت‌های مشابه