تلفن اصلی:
+98 (21) 88842518
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل فرامرز گودرزی
تلفن‌های دیگر 88842518
فکس 88842518
آدرس پستی

خیابان انقلاب، خیابان فرصت، ساختمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، طبقه 2، دبیرخانه جامعه قالبسازان ایران

پست الکترونیک [email protected]

فصلنامه-صنعت قالب سازی ایران، نشریه جامعه قالب سازان

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه