تلفن اصلی:
+98 (51) 43211881
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمود مقیمان
تلفن‌های دیگر +98 (51) 3330661
فکس +98 (51) ذ43211880
آدرس پستی

نیشابور ، بلوار رسالت ،جنب خیام الکتریک

نایلون، نایلکس ، سلفو

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه