تلفن اصلی:
4200970
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 4200970
فکس 4200970
آدرس پستی

شهرک رجایی جنوبی، 30 متری اول، 20 متری اول، جنب میزان مواد، هیات امناء

کلید واژه‌ها   

نخ PP

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه