تلفن اصلی:
(+28) 32246950
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر (+28) 32246951-5
فکس (+28) 32243711
آدرس پستی

قزوین شهر صنعتی البرز بلوار ابن سینا میرداماد شرقی

پست الکترونیک www.iranchasb.co

تولید کننده انواع چسب های بسته بندی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه