تلفن اصلی:
+98 (121) 3142234
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل احمد شاهاندشتی
تلفن‌های دیگر 3142234
فکس 3142234
آدرس پستی

دو راهی اوجی آباد، جاده سرخرود

تولید انواع کیسه فریزر

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه