تلفن اصلی:
+98 (21) 33558009
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حمیدرضا محمد رشیدی
تلفن‌های دیگر 33558009
فکس 33558009
آدرس پستی

خیابان ری، بعداز انبارگندم، خیابان صاحب جمع، بنگاه البرز1، طبقه فوقانی

ساخت انواع کارتن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه