تلفن اصلی:
+98 (51) 35413030
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل پریوش اعتمادی
تلفن‌های دیگر +98 (51) 35410664 / 35410362
فکس +98 (51) 35413030
آدرس پستی

مشهد – شهرک صنعتی توس فاز 2 – اندیشه 3 - دانش 2- قطعه چهارم (684)

کد پستی 359/91865
پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.laktalaee.com/farsi/aboutus.html

پوشش قوطی های صنایع شیمیایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه