تلفن اصلی:
+98 (511) 7642858
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل بهروز
تلفن‌های دیگر 7642858
فکس 7642858
آدرس پستی

بلوار سازمان آب، خیابان آپادانا 2، پلاک 80

کلید واژه‌ها   

شیمیایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه