تلفن اصلی:
+98 (51) 32463559
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل عزیز ا.. شریفی
فکس +98 (51) 37689583
آدرس پستی

خارج شهرک مشهد جاده قوچان کوچه ۲۵ شهرک چهار طاقی

تولید کننده انواع قوطی های فلزی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه