تلفن اصلی:
+98 (711) 6271915
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل نرجس ورع
تلفن‌های دیگر 6271915 / 6277708
فکس 6271915 / 6277708
آدرس پستی

بلوار دانشجو، مجتمع دانشگاهی ارم

کد پستی 71944
کلید واژه‌ها  

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه